Visie

De Beatrixschool is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid op grond van godsdienst of levensbeschouwing. Nu de wereld steeds kleiner wordt, brengen we de kinderen in aanraking met andere culturen, zodat hun kijk op de wereld breder wordt. We bieden aan kinderen, ouders en personeelsleden een veilig en open schoolklimaat met ruimte voor eigenheid. Goed gedrag wordt op een positieve manier gestimuleerd. Wij willen de kinderen respect bijbrengen voor zichzelf en voor de medemens.

Aandacht

Elk kind verdient individuele aandacht. Het kind wordt bij ons uitgenodigd en gestimuleerd om zich te uiten over wat hij/zij voelt of denkt. Op deze wijze kan iedereen tot een gezonde meningsvorming komen en verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen doen en laten. Dit kan alleen worden bereikt wanneer het kind zich veilig voelt.
Wij willen onderwijs bieden waarin de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door een samenspel van hoofd, hart en handen. Het hoofd staat hierbij voor de intellectuele, verstandelijke ontwikkeling; het hart voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de handen voor de creatieve en motorische ontwikkeling. We streven ernaar om binnen ons onderwijsaanbod de ontwikkeling van hoofd, hart en handen te stimuleren en onderling in balans te brengen.

Beatrixschool en nieuwe ontwikkelingen

De school staat midden in deze open maatschappij en anticipeert op de wereld van morgen. Zo zullen wetenschap en techniek en andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid een plek krijgen in ons onderwijsaanbod. Ook gaan wij door met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en de digitale ondersteuning om het onderwijs op een moderne manier vorm te geven.

Cultuur

Cultuuronderwijs neemt in de breedste zin een belangrijke plek in op de Beatrixschool. Naast de traditionele creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek) wordt ook aandacht besteed aan maandvieringen en cultuurprojecten. Deze mogen, naast het jaarlijks schoolbreed georganiseerde kamperen, als kroonjuwelen van de Beatrixschool worden gezien. De school biedt tal van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Zo ontstaat een balans tussen lichaam en geest.

Gebouw

Ons prachtige schoolgebouw bevat genoeg faciliteiten die nodig zijn voor het (passend) onderwijs. De klassikale, coöperatieve en zelfstandige werkvormen en het werken in groepjes kunnen tot hun recht komen in ons gebouw. Ook is de school toegankelijk gemaakt voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Opbrengstgericht, passend en buurtgericht

De Beatrixschool werkt volgens het principe van opbrengstgericht werken. Hiermee wordt het kind gestimuleerd om zich steeds te blijven ontwikkelen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs dat in elke groep op minimaal drie niveaus wordt aangeboden.
De Beatrixschool is een wijk- en buurtgerichte school waar alle kinderen welkom zijn. Wij bieden Passend Onderwijs dat op vele manieren is vormgegeven. Ook het samenwerkingsverband wordt indien nodig ingeschakeld om expertise in huis te halen. Zo wordt elk kind de kans gegeven om op een fijne, veilige manier deel uit te maken van de Beatrixschool.

Expertise van buiten

Wij zoeken de samenwerking met verschillende externe instanties, zoals de buitenschoolse opvangorganisaties, GGD, Opvoedpoli en onderwijsadvies. Wij zien dit als waardevolle aanvulling om passend onderwijs vorm te geven.

Personeel

Onze personeelsleden (leerkrachten, onderwijsassistenten en het ondersteunend personeel) stralen eenheid uit op didactisch én pedagogisch gebied.
Zij blijven zich doorlopend professionaliseren door van en met elkaar te leren en door het volgen van (geaccrediteerde) cursussen. Het personeel wordt gestimuleerd om zich in te zetten in verschillende taken en functies waarbij de individuele kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld en benut.
De school biedt op brede schaal leer- en werkplekken aan stagiaires. Hiermee wordt hun de kans geboden om zich goed voor te bereiden op een toekomstige plek in het onderwijs.

Faciliteren

Om goed onderwijs te bieden, dienen de leermiddelen actueel en aantrekkelijk te zijn. De leermiddelen die wij op de Beatrixschool gebruiken zijn up-to-date en voldoen aan deze tijd en aan de laatste eisen.

Ouderparticipatie

Wij zien de ouders en verzorgers als partners. Het team van de Beatrixschool streeft ernaar om in samenwerking met hen het onderwijs optimaal vorm te geven op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hierbij maken wij gebruik van de expertise van de ouders. De ouder kent zijn of haar eigen kind in de ‘thuissituatie’ het beste. Samen met de professionaliteit van de leerkrachten komen wij tot educatief partnerschap waarin de verantwoordelijkheden worden gedeeld. De belangrijkste voorwaarde om dit te bewerkstelligen is het maken van duidelijke afspraken waarbij open communicatie dé sleutelvoorwaarde is.

Deze visie leidt tot de volgende richtinggevende uitgangspunten:

 • We zijn een opbrengstgerichte school.
 • We streven ernaar dat minimaal de kerndoelen door alle leerlingen behaald worden.
 • We ontwikkelen sociale vaardigheden bij onze leerlingen en leren ze omgaan met emoties van henzelf en anderen.
 • We ontwikkelen de creativiteit en zelfstandigheid van onze leerlingen via een structurele doorgaande lijn.
 • We stimuleren kinderen tot sport en bewegen.
 • We stimuleren kinderen om samen te werken.
 • We leren kinderen respect voor elkaar te hebben in een veilig pedagogisch klimaat.
 • We bieden kinderen passende leerlingenzorg; dit geldt zowel voor minder- als meerbegaafde leerlingen.
 • We zijn een school die altijd op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, zo neemt ICT (met o.a. digitale schoolborden en verrijdbare touchscreem borden) een belangrijke plaats in ons onderwijs in.
 • We vinden dat leerlingen geregeld in aanraking gebracht moeten worden met cultuur en natuur.
 • We zijn een school die openstaat voor de schoolomgeving.

Management Beatrixschool, 2014

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55