Visie

MISSIE

Veilig, passend onderwijs – gelukkige kinderen
De Beatrixschool staat voor een veilig en open schoolklimaat met passend onderwijs om kinderen op een plezierige manier voor te bereiden op hun toekomst. Onderwijs op maat en eigentijdse leermiddelen stimuleren de leerlingen om zich naar eigen kunnen te ontplooien. De school onderschrijft dat elk kind uniek is en biedt de leerlingen ruimte die eigenheid te ontwikkelen, met respect voor anderen. Dit klimaat draagt ertoe bij dat de kinderen zich gelukkig voelen op school.

 

VISIE 2017

Onderwijs in balans
De Beatrixschool is een buurtgerichte openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn,
we maken geen onderscheid op grond van godsdienst of afkomst.

Zelfvertrouwen
Wij stimuleren onze leerlingen in hun eigenheid en helpen ze zo hun zelfvertrouwen te vergroten. We helpen ze een eigen mening te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen doen en laten. De Beatrixschool heeft een democratisch gekozen kinderraad die invloed heeft op het reilen en zeilen in de school.

Leren op eigen niveau
Op de Beatrixschool werken we volgens het principe van opbrengstgericht werken: we geven in elke groep op minimaal drie niveaus onderwijs, zodat elk kind gestimuleerd wordt zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten hierbij in praktische zin. Een kleine groep kinderen volgt buiten de groepslessen plusprojecten in de plusklas, begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.
Waar mogelijk maken we gebruik van het reguliere aanbod passend onderwijs, volstaat dat niet, dan schakelen we externe experts in.

Hoofd, hart, handen
De Beatrixschool staat voor onderwijs dat balans brengt in

 hoofd – de verstandelijke ontwikkeling

 hart – de sociaal-emotionele ontwikkeling

handen – creatieve en motorische ontwikkeling

Verstandelijke ontwikkeling
We bereiden onze leerlingen via opbrengstgericht werken voor op hun toekomst. Daar horen aantrekkelijke, up-to-date leermiddelen bij die voldoen aan de laatste eisen. Wetenschap en techniek komen expliciet aan de orde in ons moderne onderwijs en we stimuleren onze leerlingen een onderzoekend-lerende houding te ontwikkelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Burgerschapsontwikkeling is een vanzelfsprekend onderdeel in het lesprogramma en in de dagelijkse omgang met elkaar. We leren de kinderen zaken als sociale omgangsvormen, de betekenis van onze democratische vrijheden, rechten en plichten, verdieping in andere culturen,
het belang van duurzaamheid. Dat doen we vooral door in praktijk te brengen hoe we met elkaar willen omgaan: kinderen, ouders, verzorgers en team.

Creatieve en motorische ontwikkeling
Cultuuronderwijs neemt een belangrijke plek in op onze school; we organiseren cultuurprojecten en maandvieringen naast de traditionele creatieve vakken. Vakleerkrachten geven muziek-, sport- en bewegingslessen en we stimuleren onze leerlingen ook buiten schooltijd te sporten en aan toernooien mee te doen.

Natuur
We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur, bijvoorbeeld in onze beleeftuin. Elk jaar organiseren we een schoolkamp in de natuur en de kinderen mogen meehelpen op het land van de boer.

Ouderparticipatie
We zien de ouders en verzorgers als educatieve partners met wie we de verantwoordelijkheden delen. Dat bereiken we door open te communiceren, onder meer tijdens ouderparticipatieavonden, maar zeker ook in de dagelijkse gang van zaken.

Eén team
De schoolleiding vindt een gezonde werksfeer belangrijk voor haar medewerkers en ziet erop toe dat de werkdruk voor het team aanvaardbaar blijft. De leiding moedigt de teamleden aan zich professioneel en persoonlijk te blijven ontwikkelen, haar of zijn kwaliteiten krachtig in te zetten en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat alles draagt ertoe bij dat ons onderwijs hoogwaardig blijft en het werkplezier groot is. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteunend personeel en stagiaires, en vormt een didactische en pedagogische eenheid.

 

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55