Pesten

Op de basisschool doen leerlingen veel cognitieve kennis en vaardigheden op. Daarnaast is het een plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Op school kan een leerling zijn sociale vaardigheden ontwikkelen en zich bewust worden van zijn sociale rechten en plichten. De school kan worden gezien als de maatschappij in het klein. In ons beleidsplan gedrag en pesten wordt onze visie en aanpak beschreven.

Op de Beatrixschool wordt veel aandacht besteed aan het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat. Hierbij vindt het team van de Beatrixschool het belangrijk dat er uniformiteit en eenheid heerst in het handelen van teamleden en andere personen die in de school werkzaam zijn of komen helpen. Daarom is er gekozen voor een schoolbrede aanpak ten opzichte van gedrag, als onderdeel van burgerschap.

In ons schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag, maar worden leerlingen bovenal aangemoedigd om positief en gewenst gedrag te laten zien. 

In dit beleidsplan kunt u lezen welke regels er zijn opgesteld omtrent gedrag, welk gedrag er van iedereen verwacht wordt, hoe er op divers gedrag gereageerd wordt en op welke wijze er aandacht besteed wordt aan het sociaal-emotionele aspect van burgerschap.

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Hierin zijn drie domeinen onderscheiden, namelijk democratie, participatie en identiteit.
Op school wordt een kind gestimuleerd voor zijn eigen mening uit te komen en respect te hebben voor de mensen, dieren en dingen om zich heen. Op de Beatrixschool wordt op diverse manieren aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, worden kinderen bewust gemaakt van hun sociale rechten en plichten en leert een kind meedenken en meebeslissen.

Beleidsplan Gedrag en pesten 2018-2019

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55