MR

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR is ingesteld om de directie van de school te adviseren en controleren. Als MR streven wij er naar om op een positieve en constructieve manier bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs in een prettige leer- en werkomgeving. Daarnaast stimuleren wij open communicatie en onderling overleg binnen de school.

Leden MR

In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel. Beide geledingen zijn even groot. In de MR van OBS de Beatrixschool zitten drie ouders en drie leerkrachten.

Personeelsgeleding

Esther
Milka
Marloes

Oudergeleding

Arjan temminck Tuinstra (voorzitter)
Cees Duijn Recalde
Lilianne Smorenburg

 

Bevoegdheden MR

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De algemene bevoegdheden van de MR bestaan uit drie rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. Daarnaast heeft de MR zogenaamde bijzondere bevoegdheden. Deze hebben betrekking op de advies- en instemmingsbevoegdheden van de MR. In de WMS staat exact beschreven bij welke onderwerpen de MR in de gelegenheid moet worden gesteld om advies of instemming uit te brengen.  Hierbij geldt overigens dat de advies- en instemmingsbevoegdheden van de personeel- en oudergeleding verschillend zijn bij verschillende aangelegenheden.

Onderwerpen

In de praktijk heeft de MR gemiddeld eens in de 6 weken overleg met de directie over allerlei zaken die spelen binnen de school, zoals begroting, personele inzet, de schoolgids, communicatie met ouders, etc. Eigenlijk kunnen alle beleidsmatige onderwerpen aan bod komen. In de jaarplanning van de MR worden naast jaarlijks terugkerende onderwerpen ook altijd door de MR gedefinieerde speerpunten opgenomen.

Gemeenschappelijke MR

De Stichting Spaarnesant, waar OBS de Beatrixschool (samen met 20 andere scholen) onderdeel van uit maakt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid en de zaken die relevant zijn voor alle Spaarnesant scholen besproken. De MR van OBS de Beatrixschool wordt in de GMR vertegenwoordigd door Irene Bunt (ouder).

Informatie en contact

Via de website, nieuwsbrief en digiDuif zullen we ouders en personeel op de hoogte houden van de activiteiten van de MR. Heb je vragen of opmerkingen over de MR of het beleid van de school, laat het ons weten via:

mr@beatrixschoolhaarlem.nl

Agenda MRverg.26-9

Agenda MR verg. 5-6

jaarverslag-mr-de-beatrixschool-2015-2016

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55