Beleidsplan gedrag

In de Beleidsplan gedrag kunt u lezen welke (algemene) afspraken er op de Beatrixschool zijn gemaakt omtrent gedrag, welk gedrag er van iedereen verwacht wordt, hoe er op divers gedrag gereageerd wordt en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van sociaal-emotionele methodes. Belangrijk hierbij vindt het team van de Beatrixschool dat er uniformiteit en eenheid heerst in het handelen van teamleden en andere personen die in de school werkzaam zijn of komen helpen. Ook het personeel van de TSO/BSO Op Stoom conformeert zich aan deze afspraken, zodat er eenheid en duidelijkheid is voor alle leerlingen.

Het beleidsplan is opgesteld op basis van de bevindingen van een gedragsspecialist, die de Beatrixschool in het schooljaar 2010/2011 een had aangesteld. Vervolgens is het jaar daarop de ‘Vragenlijst Interactioneel Leerkrachtgedrag’ ingevuld door alle teamleden, om een beeld te vormen van de begeleidings- en interactiestijl op de Beatrixschool. Tevens zijn er vragenlijsten ingevuld en is er in diverse werkvormen gesproken over gedrag op de Beatrixschool en het gebruik van sociaal-emotionele methodes.

Beleidsplan Gedrag 2018-2019.docx kopie

Blinkertpad 3 | 023-524 22 55